Corona: hohes Risiko bei Parodontitis!

Parodontitis: neunfaches Todesrisiko bei COVID-19